Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kordaat Rijopleidingen

 

ALGEMEEN

 • Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, gesloten tussen Kordaat Rijopleidingen (hierna te noemen “de verkeersschool” of "de rijschool' ) en haar leerlingen.

Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool

 • De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:
 • dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
 • dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 • dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per zes lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
 • dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
 • de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
 • de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 • de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 • zich te houden aan de door de verkeersschool op de lesafsprakenkaart -schriftelijk of per e-mail- plango app vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs van de ingeplande lestijd te voldoen.
 • de volledige lesprijs van de ingeplande lestijd te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Ook dient de volledige lesprijs van de afgesproken lesuren te worden voldaan indien de leerling niet uiterlijk een half uur voor aanvang van de les een bericht stuurt naar de verkeersschool met de mededeling dat hij of zij voldoende gezond is om de rijles te kunnen starten. Dit conform de richtlijnen over Covid-19 die door de verkeersschool aan de leerling zijn verstrekt.
  Afzegging dient tijdens de kantooruren van de verkeerschool te gebeuren en dient telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte welke dient te worden aangetoond met een doktersverklaring, alsmede een aantoonbare positieve PCR test op COVID-19, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
 • alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 • het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen.Na elke 10 lesuren vindt er een evaluatie plaats. De verkeersschool zal dan een oordeel geven of er meer lessen dan in het aangeschafte rijlespakket nodig zijn om de kans op slagen optimaal te houden. Het advies is bindend. De rijschool heeft het recht om het examen te annuleren of te verzetten indien hiertoe aanleiding mocht zijn; 
 • nadat het praktijkexamen is aangevraagd, voldoende lessen af te nemen om een reele kans te hebben om het examen met goed gevolg af te leggen, dit naar het oordeel van de verkeersschool. De Verkeersschool behoudt zich het recht om het examen te annuleren indien er naar haar oordeel te weinig lessen zijn afgenomen. Bij een geannuleerd examen vindt er geen restitutie plaats van het betaalde examengeld.
 • zich ervan te vergewissen dat een herexamengarantie alleen kan worden verstrekt indien de leerling het lesadvies en meer in het bijzonder het aantal te volgen rijlessen, zulks wordt aangegeven door de betreffende rijinstructeur, heeft opgevolgd. Daarnaast is een voorwaarde voor het kunnen toepassen van de herexamengarantie dat de leerling wekelijks zonder onderbrekingen minimaal 2 lesuren aaneengesloten rijles heeft genomen en de Tussentijdse Toets door het CBR is afgenomen. Een herexamengarantie beperkt zich tot het verstrekken van maximaal 1 x de praktijkexamenkosten van het CBR, indien de leerling voor de eerste keer zakt voor zijn/haar praktijkexamen. Eventuele rijlessen en rijschoolkosten ten behoeve van het examen zoals het ter beschikking stellen van de lesauto, begeleiding van de rijinstructeur, alsmede de administratiekosten dienen altijd afzonderlijk te worden betaald en maken geen deel uit van de herexamengarantie. Een herexamengarantie is niet overdraagbaar en vervalt indien de leerling voor de eerste keer slaagt voor het praktijkexamen.
 • verplicht om tijdig – te weten voor het daadwerkelijk plaats vinden van het praktijkexamen- zelf in het bezit te zijn van het theoriecertificaat. Bij het niet in het bezit zijn van het theoriecertificaat op de dag van het praktijkexamen of de tussentijdse toets vervalt het examen en is er geen recht op teruggave van het examengeld.
 • bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs, een correct ingevulde EV (eigen verklaring van het CBR) en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 • eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 • zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
 • te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder invloed van; alcohol of geestverruimende middelen is, is het ook verboden om onder invloed van een van deze middelen een rijles te volgen. Wanneer dit het geval is zal de rijles niet doorgaan en toch verrekend worden. (primair is hierin de eigen verantwoordelijkheid, bij twijfel zal de instructeur hierin een besluit nemen). Mocht voor, tijdens of na de les schade ontstaan, doordat er (ongemerkt) onder invloed gereden wordt, dan zal deze schade rechtstreeks verhaald worden op de leerling.
 • De leerling is verplicht om minimaal 1x per 4 weken minstens een lesuur af te nemen. Indien er binnen deze periode zonder geldige reden geen lesuur wordt afgenomen (een geldige reden kan zijn ziekte van de leerling met doktersverklaring, schriftelijke toestemming van de rijschool of indien er geen lessen door de rijschool konden worden aangeboden) heeft de verkeersschool het recht om het bestaande lespakket te beëindigen. De leerling heeft in dit geval geen recht op restitutie van het betaalde pakketbedrag.
 • Indien de leerling gebruik maakt van een speciaal actietarief, bijvoorbeeld via Groupon of Social Deal, dan dient de leerling een vervolgopleiding in de vorm van een door de Verkeersschool aangeboden rijlespakket af te nemen en te betalen. Bij het niet afnemen van een vervolgpakket dient de losse lesprijs van het aantal afgenomen lesuren te worden betaald.

Artikel 3 – Betaling

 • De verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant of per bank te voldoen indien de kosten niet in een lespakket zijn opgenomen.
 • Facturen van de verkeersschool aan de leerlingen worden hoofdzakelijk verstuurd via de e-mail en indien noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de verkeersschool per e-mail, verstuurd per post.
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs van losse lessen of vervolglessen te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.
 • Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinnering. De verkeersschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
 • Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de verkeersschool de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
 • Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de verkeersschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 • Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de verkeersschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
  De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de verkeersschool minder schade lijdt.
 • Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant of per bank aan de verkeersschool te worden voldaan.
 • Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR of het BNOR is ingediend.
 • Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 • De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.
  Een praktijkexamen of tussentijdse toets is speciaal voor de kandidaat ingepland. Hierbij reserveren wij een voertuig, instructeur en een examinator voor de kandidaat. Hiervoor worden ook administratiekosten berekend. Bij het annuleren door de leerling van het examen of de tussentijdse toets vindt er geen restitutie plaats van het hiervoor betaalde bedrag. Er wordt geen examen of ttt gepland zonder akkoord van de leerling. Indien de leerling meent dat het examen zonder zijn of haar toestemming is ingepland dient deze dat per aangetekend schrijven of per mail binnen 24 na verzending van de oproepkaart aan de Verkeersschool kenbaar te maken. Een eenmaal ingepland examen kan na 24 uur na inplanting niet meer worden geannuleerd.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 • Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van twee lesuren in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 • Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
  b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is;
  c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
 • In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis lesuren ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen. 

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 • Een rijopleiding kan door de leerling worden beeindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag t.b.v. een lespakket heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van het vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het gangbaar aantal lesuren met een minimum van 2 lesuren per week gedurende 1 maand opzegtermijn, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, onder aftrek van de rijschoolkosten, onder aftrek van de reeds genoten rijlessen thv het tarief van losse lessen en onder aftrek van de ontvangen pakketkorting, alsmede onder aftrek van administratiekosten en het inschrijfgeld. De leerling is niet verplicht gedurende maand opzegtermijn de lessen te volgen. Indien hieruit voortvloeit dat de leerling nog een bedrag dient te betalen dient dit binnen 14 dagen na beëindiging te worden voldaan. Indien hieruit voortvloeit dat de leerling nog een bedrag tegoed heeft zal de verkeersschool dit bedrag binnen 14 dagen terugstorten.

Artikel 7 – Vrijwaring

 • De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de verkeersschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij verkeersschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.